Feb

Start slideshow
Nikki 10 Weeks Old
Nikki's Furniture.
5 Months along
7 Months along
Nikki's First Picture. Feburary 7, 9;09pm, 5lbs 10oz.
Four hours old.